Biegły rewident


Przedmiotem działalności biegłych rewidentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą określoną we własnym imieniu i na własny rachunek, obok badania sprawozdań finansowych, może być:

  1. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  2. przeglądy sprawozdań finansowych,
  3. ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
  4. doradztwo podatkowe,
  5. doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  6. prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  7. działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.
Biegły rewident wykonuje zawód jako osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, wspólnik spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej; osoba pozostająca w stosunku pracy z określonymi podmiotami; osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Wróć do listy newsów